Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 22 luty 2023 r.
 
Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.
 

1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: wnetrzanieoczywiste.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Pracownia Projektowa WNĘTRZA NIEOCZYWISTE Anna Łuńska, NIP: 5782014615.
 3. Jeśli w dowolnym momencie będziesz mieć pytania dotyczące naszych praktyk lub którychkolwiek ze swoich praw opisanych poniżej, możesz skontaktować się z operatorem serwisu, pisząc na adres kontakt@wnetrzanieoczywiste.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

3. Archiwizacja danych osobowych

 

 1. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 2. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 5. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 

4. Hosting

 

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora Hostinger International, Ltd. – hostinger.pl

 

5. Udostępnienie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • operatorzy płatności
  • operatorzy systemu komentarzy
  • operatorzy rozwiązania typu chat online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 4. Serwis internetowy korzysta z usługi firmy CloudFlare, Inc., 665 3rd pc. #200, San Francisco, CA 94107, USA. Jest to usługa, pośrednicząca w przesyłaniu danych pomiędzy użytkownikiem a hostingiem w celu zabezpieczenia i przyśpieszenia działania serwisu, a także gromadzi dane statystyczne ruchu na stronie. Zapobiega atakom na stronę internetową i przeciwdziała wyciekom informacji. CloudFlare, Inc. może zapisywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika. Proces ten ma na celu zapewnienie jak najsprawniejszego działania strony internetowej, a wymagane do tego dane osobowe, takie jak adres IP lub ID pliku cookie, są przetwarzane wyłącznie w tym celu (art. 6 ust. 1 f RODO). CloudFlare, Inc. korzysta z serwerów w Europie, część danych może jednak być przekazywana do serwerów poza granicami Unii Europejskiej, głównie do serwerów w USA.
 5. Stron korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do użytkowników strony i innych użytkowników Facebooka spersonalizowane reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Monitoruje on aktywność w witrynie, tworząc punkt odniesienia do pomiaru określonych zdarzeń. 
 6. Dane osobowe mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 

6. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • Dostęp do danych – art. 15 RODO
  • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  • Sprzeciw – art. 21 RODO
  • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 6.3 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@wnetrzanieoczywiste.pl
 5. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

7. Informacje w formularzach

 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia takich jak oznaczenie godziny i daty, adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki.
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

8. Logi Administratora

 

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

9. Informacja o plikach cookies

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
  • Marketing i reklama – Administrator oraz serwisy internetowe partnerów, Usługodawców lub Usługobiorców Administratora wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych;
  • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy internetowe partnerów, Usługodawców lub Usługobiorców Administratora wykorzystują pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, adres IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji czy sposobie interakcji Użytkownika z Serwisem internetowym. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu;
  • Bezpieczeństwo – Administrator oraz Serwisy internetowe partnerów, Usługodawców lub Usługobiorców Administratora wykorzystują pliki Cookie w celu zapewnienia bezpieczeństwa np. w przypadku wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania Serwisu;
  • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy internetowe partnerów, Usługodawców lub Usługobiorców Administratora wykorzystują pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych;
  • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy internetowe partnerów, Usługodawców lub Usługobiorców Administratora wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm:
  • Google, YouTube (Google Inc. z siedzibą w USA)
  • Facebook, Instagram (Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA)
  • Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA)
  • Behance (Adobe Inc. z siedzibą w USA)
  • Pinterest (Pinterest, Inc. z siedzibą w USA)
  • LinkedIn (LinkedIn Corporation z siedzibą w USA)

Więcej na temat plików Cookie możesz dowiedzieć się na stronie https://www.allaboutcookies.org/ (Strona funkcjonuje w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim).

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  • ADMINISTRATOR STOSUJE WSZELKIE MOŻLIWE ŚRODKI W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH UMIESZCZANYCH W PLIKACH COOKIE. NALEŻY JEDNAK ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA TYCH DANYCH ZALEŻY OD OBU STRON, W TYM DZIAŁALNOŚCI UŻYTKOWNIKA ORAZ STANU ZABEZPIECZEŃ URZĄDZENIA, Z KTÓREGO KORZYSTA.
  • ADMINISTRATOR NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZECHWYCENIE DANYCH ZAWARTYCH W PLIKACH COOKIE, PODSZYCIE SIĘ POD SESJĘ UŻYTKOWNIKA LUB ICH USUNIĘCIE, NA SKUTEK ŚWIADOMEJ LUB NIEŚWIADOMEJ DZIAŁALNOŚCI UŻYTKOWNIKA, WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH I INNEGO OPROGRAMOWANIA SZPIEGUJĄCEGO, KTÓRYMI MOŻE BYĆ ZAINFEKOWANE URZĄDZENIE UŻYTKOWNIKA.
  • UŻYTKOWNICY W CELU ZABEZPIECZENIA SIĘ PRZED WSKAZANYMI W PUNKCIE POPRZEDNIM ZAGROŻENIAMI POWINNI STOSOWAĆ SIĘ DO ZASAD BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SIECI.
  • USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PODMIOTY TRZECIE SĄ POZA KONTROLĄ ADMINISTRATORA. PODMIOTY TE MOGĄ W KAŻDEJ CHWILI ZMIENIĆ SWOJE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, CEL ORAZ WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE. ADMINISTRATOR NIE ODPOWIADA NA TYLE NA ILE POZWALA NA TO PRAWO ZA DZIAŁANIE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH PRZEZ SERWISY PARTNERSKIE. UŻYTKOWNICY W KAŻDEJ CHWILI MOGĄ SAMODZIELNIE ZARZĄDZAĆ ZEZWOLENIAMI I USTAWIENIAMI PLIKÓW COOKIE DLA KAŻDEJ DOWOLNEJ WITRYNY.
  • SERWIS MOŻE ZAWIERAĆ ODNOŚNIKI (HIPERŁĄCZA), KTÓRYCH KLIKNIĘCIE UMOŻLIWIA DOTARCIE DO INNYCH SERWISÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ INNYCH ADMINISTRATORÓW. ADMINISTRATOR NINIEJSZEGO SERWISU NIE MA WPŁYWU NA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI TYCH ADMINISTRATORÓW ANI POLITYKĘ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES I NIE PONOSI ZA NIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 

10. Wydajność i efektywność

 

 1. Ta strona korzysta z pamięci podręcznej, aby przyspieszyć czas odpowiedzi i poprawić wrażenia użytkownika. Buforowanie potencjalnie przechowuje zduplikowaną kopię każdej strony internetowej wyświetlanej w tej witrynie. Wszystkie pliki pamięci podręcznej są tymczasowe i nigdy nie mają do nich dostępu żadne osoby trzecie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do uzyskania pomocy technicznej od dostawcy wtyczki pamięci podręcznej. Pliki pamięci podręcznej wygasają zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora witryny, ale w razie potrzeby administrator może je łatwo usunąć przed ich naturalnym wygaśnięciem.
 2. Niektóre z używanych przez nas technologii podmiotów to:

 

11. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Urządzenia mobilne:

 

12. Postanowienia końcowe

 

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Pracownia Projektowa
Wnętrza Nieoczywiste
Biuro w Gdańsku: ul. Góralska 19

Tel. +48 508-386-382
kontakt@wnetrzanieoczywiste.pl​
ania@wnetrzanieoczywiste.pl​

Udostępnij stronę na
Facebook
LinkedIn

Copyright © 2018-2022 Wnętrza Nieoczywiste | Designed by Marco Magliocchi – artefica.com

Ta strona korzysta z plików "Cookies", aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując przeglądanie naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików Cookies i akceptujesz Politykę Prywatności serwisu www.wnetrzanieoczywiste.pl